ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
04 
2021-06-14
2021-06-25
 
2021-06-25-ны 5336-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 20 дугаарт нийтлэгдсэн. 
2
17 
2021-03-19
2021-04-02
 
2021-04-02-ны 5173-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
3
06 
2021-02-08
2021-03-12
 
2021-03-09-ны 5103-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 10 дугаарт нийтлэгдсэн. 
4
04 
2021-05-11
2021-05-26
 
2021-05-24-ний өдрийн 5263-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 17 дугаарт нийтлэгдсэн. 
5
29 
2018-12-07
2019-02-08
 
2019-01-28-ны 4186-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5-т нийтлэгдсэн. 
6
14 
2020-12-18
2021-03-12
 
2021-03-04-ний өдрийн 5092-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 10 дугаарт нийтлэгдсэн. 
7
03/01 
2021-06-16
2021-06-25
2021-06-25-ны 5331-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 20 дугаарт нийтлэгдсэн. 
9
16/03 
2019-03-22
2019-04-13
 
2019-04-05-ны 4336-д. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 11-т. 
10
07/08 
2018-12-14
2019-01-02
  
2018-12-28-ны 4107-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
11
2/08 
2020-12-16
2021-01-08
 
2021-01-05-ны 4936-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 1-т нийтлэгдсэн. 
12
35 
2018-12-19
2019-02-22
 
2019-02-25-ны 4243-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
13
17 
2021-03-04
2021-04-13
2021-04-07-ны 5193-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 13 дугаарт нийтлэгдсэн. 
14
25 
2018-12-14
2019-01-24
  
2019-01-18-ны 4163-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
15
13 
2020-12-19
2021-01-08
 
2021-01-05-ны 4940-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 1-т нийтлэгдсэн. 
16
04/01 
2021-03-22
2021-05-14
2021-05-10-ны өдрийн 5245-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 16 дугаарт нийтлэгдсэн. 
17
3/8 
2021-05-21
2021-09-15
2021-09-09-ний 5454-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 28 дугаарт нийтлэгдсэн. 
18
08 
2020-09-28
2020-10-29
 
2020-10-27-ны өдрийн 4897-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 31-д нийтлэгдсэн. 
19
20 
2021-03-24
2021-04-13
2021-04-05-ны 5179-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 13 дугаарт нийтлэгдсэн. 
20
6/08 
2018-12-19
2019-12-20
 
2019-12-23-ны 4568. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37. 
21
7/06 
2019-12-17
2020-01-23
 
2020-01-15-ны 4642. ЗХХАЭ-ийн № 2-т нийтлэгдсэн 
22
3/03 
2021-01-28
2021-04-02
2021-03-25-ны 5150-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
23
3/01 
2021-07-19
2021-08-07
2021-07-30-ны 5410-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 24 дүгээрт нийтлэгдсэн 
24
7/04 
2018-11-05
2019-10-25
 
2019-10-24-ний 4489. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 30. 
25
4/04 
2021-06-24
2021-07-09
 
2021-07-06-ны 5355-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
27
4/01 
2021-06-24
2021-07-09
 
2021-07-07-ны 5367-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
28
4/02 
2021-06-24
2021-07-09
 
2021-07-06-ны 5356-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
29
А/19 
2021-02-24
2021-03-23
 
2021-03-15-ны өдрийн 5125-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 11 дүгээрт нийтлэгдсэн.