Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/86 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/86 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2014 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдөр                                                                       Дугаар А/97                                                                                                        Улаанбаатар хот                                                                                                                                                                                                                                                                   

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2, Тахарын албаны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Цагдан хорих байр, хорих ангийг нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагааны үед хуяглан хүргэх ажиллагаа явуулах журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Тахарын ерөнхий газрын дарга /Ц.Азбаяр/, Шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга /С.Баяндалай/, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга /Б.Билэгт/ нарт тус тус үүрэг болгосугай.

3.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан “Журам батлах тухай" Хууль зүйн сайдын 2014 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/79, А/80 дугаар тушаалуудыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                                                                                    САЙД                                     Х.ТЭМҮҮЖИН

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2014 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн 3460 дугаарт бүртгэв.