Хэвлэх DOC Татаж авах
Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны таних  тэмдэг, хөдөлмөр аюулгүй байдлын хувцас өмсөж хэрэглэх  журам, хувцасны загвар батлах тухай /ЦЕГ-ын 2017-А/121-р хүчингүй болсон/

/ЦЕГ-ын 2017-А/121-р тушаалаар хүчингүй болсон/

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН

ДАРГЫН ТУШААЛ

 

2014 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр                                  Дугаар 383                             Улаанбаатар хот

 

Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны таних

тэмдэг, хөдөлмөр аюулгүй байдлын хувцас өмсөж хэрэглэх

журам, хувцасны загвар батлах тухай

 

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.13 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны таних тэмдэг, хөдөлмөр аюулгүй байдлын хувцас өмсөж хэрэглэх журам”-ыг нэгдүгээр, “Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны хувцасны загвар”-ыг хоёрдугаар, “Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны хувцасны эдэлгээний норм хугацаа”-г гуравдугаар, “Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны хувцасны материал, өнгөний ялгаа”-г дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Энэ тушаалын хэрэгжилтэд байнгын хяналт тавьж, жилд нэг удаа комисс томилон шалгалт хийж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газрын Тэргүүн дэд дарга /тэргүүн дэд комиссар С.Баатаржав/-д даалгасугай.

3.  Энэ тушаалыг 2014 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрөөс мөрдсүгэй.

 

 

 

         ДАРГА,

                      БРИГАДЫН ГЕНЕРАЛ                                        Б.БИЛЭГТ