Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХЗДХС-ын 2021 оны А/73 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.

ХЗДХС-ын 2021 оны А/73 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2014 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар А/114

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Гэрч, хохирогчийг аюулгүй газарт түр байрлуулах аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэглэх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Тахарын ерөнхий газрын дарга /Ц.Азбаяр/-т даалгасугай.

САЙД                                     Х.ТЭМҮҮЖИН

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2014 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн 3464 дугаарт бүртгэв.