Хэвлэх DOC Татаж авах
Татваргүй барааны дэлгүүр ажиллуулах зөвшөөрлийг шилжүүлэх,  зааварт өөрчлөлт оруулах тухай

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН

ДАРГЫН ТУШААЛ

 

           Татваргүй барааны дэлгүүр ажиллуулах зөвшөөрлийг шилжүүлэх,

зааварт өөрчлөлт оруулах тухай

 

 

2014 оны 7 дугаар сарын 04-ний өдөр                                                                           Дугаар А/105                                                                                  Улаанбаатар хот   

 

 

 

Гаалийн тухай хуулийн 55.5, 271.1.7, Гаалийн ерөнхий газрын даргын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2014 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуралдааны 6-5 дугаар шийдвэрийг үндэслэн ТУШААХ нь:

 

1. Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/23 дугаар тушаалаар “АНУ СЕРВИС” ХХК-д олгосон 14/06 дугаар бүхий татваргүй барааны дэлгүүр ажиллуулах зөвшөөрлийг “АНУ САНРАЙС” ХХК-ийн нэр дээр шилжүүлсүгэй.

 

2. Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2010 оны 573 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар”-ын 6 дугаар хавсралт дахь   “АНУ СЕРВИС - 905407” кодыг “АНУ САНРАЙС - 905407”  гэж өөрчилсүгэй.

 

3. “АНУ САНРАЙС” ХХК-тай гэрээ байгуулах, гэрчилгээ шинээр олгох, код шилжүүлэх асуудлыг Гаалийн ерөнхий газрын Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн хэлтэс /Д.Гантуг/-т даалгасугай.

 

4. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн ерөнхий газрын Хууль сахиулах, худалдааг хөнгөвчлөх газар /Ё.Бат-Эрдэнэ/-т, татваргүй барааны дэлгүүрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллахыг Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар /З.Сырымбек/ -т тус тус үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

ДАРГА                                       О.ГАНБАТ