Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗАРДЛЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ /ХЗС-ын 2014 оны 10 сарын 15-ны А/176 тушаалаар хүчингүй болгосон/

/ХЗС-ын 2014 оны 10 сарын 15-ны А/176 тушаалаар хүчингүй болгосон/

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН

ТУШААЛ

2014 оны 7 дугаар                                                                                                                                                                                                                                             Улаанбаатар

сарын 31-ний өдөр                                                                                                           Дугаар А/133                                                                                                                    хот

ЗАРДЛЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Баривчлагдсан этгээдийн баривчлах байранд байсан хугацааны шууд зардлын хэмжээг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ тушаалыг захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

                                                                                                             САЙД                                     Х.ТЭМҮҮЖИН