Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /ХЗДХЯ-ны 2017 оны 13 тоот дотоод албан бичгээр захиргааны хэм хэмжээний актын жагсаалтаас хасалт хийсэн//

/ХЗДХЯ-ны 2017 оны 13 тоот дотоод албан бичгээр захиргааны хэм хэмжээний актын жагсаалтаас хасалт хийсэн/

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ТУШААЛ

     ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

2014 оны 11 дүгээр сарын 24-ны өдөр                   Дугаар А/209                                   Улаанбаатар хот

             

Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

                   1.“Хорих байрны дотоод журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

                 2.Энэ журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар /хурандаа С.Баяндалай/, тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүйн яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Н.Амарзаяа/-т тус тус даалгасугай.

                 3.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2013 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/75 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

                              ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                  Х.ТЭМҮҮЖИН