Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /ХЗС-ын 2014 оны А/209-р тушаалаар хүчингүй болсон/

/ХЗС-ын 2014 оны А/209-р тушаалаар хүчингүй болсон/

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН

ТУШААЛ

2013 оны 4 дүгээр сарын 3-ны өдөр                            Дугаар А/75                                  Улаанбаатар хот                                                                                                                                                                          

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хуулийн 16 дугаар эүйлийн 16.1 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Баривчлах, цагдан хорих байрны дотоод журам"-ыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

2.Энэхүү журмыг 2013 оны 4 дүгээр сарын 8-ны өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, хурандаа Д.Ядамдоржид үүрэг болгосугай.

3.Энэ журам батлагдсантай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2007 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 78 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                                                                       САЙД                                     Х.ТЭМҮҮЖИН