Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ГИХГ-ын даргын 2016.09.23-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар хүчингүй болсон/

/ГИХГ-ын даргын 2016.09.23-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар хүчингүй болсон/

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2008 оны 6 дугаар

сарын 17-ны өдрийн 2921 дүгээрт бүртгэв.

 

 

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН

АСУУДАЛ ЭРХЛЭХ АЛБАНЫ

ДАРГЫН ТУШААЛ

 

 

2008 оны 3 дугаар                                                                                                                                                                                                                                             Улаанбаатар

сарын 10-ны өдөр                                                                                                      Дугаар 98                                                                                                                                   хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Засгийн газрын 2003 оны 62 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын харьяат болох хусэлт гаргасан гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнд тавих шалгуурыг тогтоо> журам”-ын 3.1 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Монгол Улсын харьяат болох хүсэлт гаргагчтай ярилцлага хийх журам"-ыг нэгдүгээр, “Монгол Улсын харьяат болох хүсэлт гаргасан гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнтэй ярилцлага хийх сэдвийн ерөнхий стандарт”-ыг хоёрдугаар, “Монгол Улсын харьяат болох хүсэлт гаргагчид комиссийн гишүүдийн өгсөн үнэлгээний хуудас”-ыг гуравдугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.

2.Монгол Улсын харьяат болох хүсэлт гаргагчтай ярилцлага хийх журмын биелэлтэнд хяналт тавьж байхыг Дэд дарга М.Мөнхөөд үүрэг болгосугай.

 

 

 

                                                                                                                     ДАРГА                                   Д.МӨРӨН