Хэвлэх DOC Татаж авах
ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2002 оны 6 дугаар

сарын 19-ний өдрийн 1873 дугаарт бүртгэв

 

 

ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД,

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА,

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН

ХАМТАРСАН ТУШААЛ

 

 

1999 оны 7 дугаар                                                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар

сарын 16-ны өдөр                                                                                                 Дугаар А/177/480/268                                                                                                                  хот

 

 

ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

 

Эмийн тухай Монгол Улсын хуулийн 8 дугаар зүйлийн 2 дахь заалт, Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 1998 оны 281 тоот тушаалыг үндэслэн ТУШААХ нь:

Эрүүл мэндийн сайд, Улсын гаалийн ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын хамтарсан 1992 оны “Журам батлах тухай” А/141, 164, 317 тоот тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

                                    ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН

                                                ХАМГААЛЛЫН САЙД                               С.СОНИН

 

                                    УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ

                                                            ГАЗРЫН ДАРГА                             Т.ЛХАГВА

 

                                    ЦАГДААГИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН

                                    ДАРГА,ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА                   Д.МӨРӨН