Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХЗДХС-ын 2018 оны А/208-р тушаалаар хүчингүй болсонд тооцсон/

/ХЗДХС-ын 2018 оны А/208-р тушаалаар хүчингүй болсонд тооцсон/

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2015 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар А/40

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрыг улсын бүртгэлд бүртгэх журам-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэхүү журмын биелэлтийг хангуулж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга /Ц.Пүрэвдорж/-д үүрэг болгосугай.

3.Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг тус яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт даалгасугай.

4.Энэ журмыг 2015 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

                                                                                                      САЙД                                                Д.ДОРЛИГЖАВ