Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХЗДХС-ын 2021 оны А/218 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон./

ХЗДХС-ын 2021 оны А/218 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2015 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар А/188

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Бэлэн бус хэлбэрээр торгууль оногдуулах журам"-ыг нэгдүгээр, Зөрчилд оногдуулсан торгуулийн мэдэгдэх хууда-ны загварыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газар /тэргүүн комиссар Р.Чингис/-т, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Б.Үнэнбат/-т  тус тус даалгасугай.

3.Энэхүү журмыг 2015 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

САЙД                                     Д.ДОРЛИГЖАВ

/ХЗДХС-ын 2018 оны А/33, 2018 оны А/184 дугаар тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсон/