Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХЗДХС-ын 2018 оны А/207 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

/ХЗДХС-ын 2018 оны А/207 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2015 оны 9 дүгээр сарын 2-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар А/193

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журам-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэхүү журмын биелэлтийг хангуулж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга /Ц.Пүрэвдорж/-д үүрэг болгосугай.

3.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын Журам батлах тухай 2013 оны 4 дүгээр 30-ны өдрийн 527 дугаар тушаалыг хүчингүй болгохыг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга /Ц.Пүрэвдорж/-д даалгасугай.

САЙД                                                                                           Д.ДОРЛИГЖАВ

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2015 оны 9 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 3554 дүгээрт бүртгэв.