Хэвлэх DOC Татаж авах
ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

 

2015 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр                                          Дугаар А/531                        Арвайхээр сум                                                                                                                                                              

ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН

ХУВААРИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ын “ж”, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.5, 14 дүгээр зүйлийн 14.3.1, 14.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл бүхий худалдааны байгууллагуудын ажиллах өвлийн цагийн хуваарийг 10 дугаар сарын 01-ээс 4 дүгээр сарын 01-ний хугацаанд 08.00-21.00 цаг, зуны цагийн хуваарийг 4 дүгээр сарын 01-ээс 10 дугаар сарын 01-ний хугацаанд 08.00-23.00 цаг байхаар тус тус тогтоосугай.

2.Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий үйлчилгээний байгууллагуудын ажиллах цагийн хуваарийг өвөл, зуны улиралд дээр дурдагдсан хугацаанд 08.00-24.00 цаг байхаар тогтоосугай.

3.Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2010 оны “Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудын ажиллах цагийн хуваарийг батлах тухай” 322 дугаар захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.Долоо хоног бүрийн баасан гарагт архи, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг бүрэн хориглосугай. /ЗД-ын 2016 оны А/40, 2017 оны А/611 дүгээр захирамжаар нэмэлт, өөрчлөлт орсон/

4.Худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудын ажиллах цагийн хуваарийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахын аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газар /Б.Батзаяа/, Мэргэжлийн хяналтын газар /С.Дуламүрэн/, сумдын Засаг дарга нарт даалгасугай.

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                                     Д.ТОГТОХСҮРЭН

 

 

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 3593 дугаарт бүртгэв.