Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХЗДХС-ын 2017 оны өдрийн А/195 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон/

/ХЗДХС-ын 2017 оны өдрийн А/195 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон/

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2016 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар А/04

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.5 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1."Мэдээлэл нэгтгэн боловсруулах төвийн мэдээллийн санд мэдээлэл цуглуулах, шалгах, үнэлэн шинжлэх, ашиглах, шилжүүлэх, хүлээн авах, хуваарилах, үр дүнг тооцох, лавлагаа өгөх журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Б.Үнэнбатад, үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга Р.Чингист тус тус даалгасугай.

                                                САЙД                                Д.ДОРЛИГЖАВ