Хэвлэх DOC Татаж авах
ХУУЛЬЧДААС СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ  ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИЙН ЗАРИМ  ЗҮЙЛ, ЗААЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ТОГТООЛ

 

2004 оны 12 дугаар                                                                                                                                                                                                                                               Улаанбаатар

сарын 6-ны өдөр                                                                                                         Дугаар 27                                                                                                                                   хот

 

ХУУЛЬЧДААС СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИЙН ЗАРИМ

ЗҮЙЛ, ЗААЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ

 

Хуульчдаас сонгон шалгаруулах тухай хуулийн 3 дугаар бүлгийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь заалтыг нэг мөр ойлгож, зөв хэрэглэх явдлыг хангах зорилгоор Үндсэн хуулийн тавьдугаар зүйлийн 1-ийн 4, Шүүхийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.6.5., 23 дугаар зүйлийн 23.1.-д заасныг удирдлага болгон Монгол Улсын Дээд шүүхээс ТОГТООХ нь:

1.Хуульчдаас сонгон шалгаруулах тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3.-т “Шалгалтанд авбал зохих нийт онооны 70-аас доошгүй хувийг авсан тохиолдолд тухайн шалгалтанд тэнцсэнд тооцно” гэсний “тухайн шалгалт” гэдгийг мөн хуулийн 9.1.-д заасан бодлого, ярилцлага гэсэн хоёр хэлбэр бүхий, 9.2.-т зааснаар гурван хоног үргэлжлэх, тухайн жилийн сонгон шалгаруулах шалгалтыг ойлгохоор тайлбарласугай. 

 

 

 

                                         ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                         Ч.ГАНБАТ

                              ШҮҮГЧ                          Ц.АМАРСАЙХАН