Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Гадаадын иргэнд Монгол Улсад хувийн хэргээр зорчих урилга олгох/

ИРГЭНИЙ ХАРЬЯАЛАЛ, ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

 

2016 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдөр                                     Дугаар А/284                                              Улаанбаатар хот

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.2, Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.5.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 

1.“Гадаадын иргэнд Монгол Улсад хувийн хэргээр зорчих урилга олгох журам"-ыг нэгдүгээр, “Монгол Улсад хувийн хэргээр зорчих урилгын загвар”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус шинэчлэн баталсугай.

 

2.Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дэд дарга /Л.Баатарчулуун/, хэрэгжүүлж ажиллахыг Зөвшөөрөл, бүртгэлийн газар /С.Хүдэрчулуун/-т тус тус үүрэг болгосугай.

 

3.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан "Журам батлах тухай" Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газрын даргын 2010 оны А/429 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

 

        ДАРГА                              Д.БОЛД