Хэвлэх DOC Татаж авах
Захирамж хүчингүй болгох тухай

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2016 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдөр                                                                        Дугаар А/433                                                                                           Сайншанд сум

Захирамж хүчингүй болгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 “а”, 29.3, дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Ариун цэврийн тухай хууль хүчингүй болсонтой холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2008 оны “Орчны ариун цэврийг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/132 дугаар захирамжийг хүчингүй болгосугай.

2.Захирамийг Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлж, улсын нэгдсэн бүртгэлээс хасуулахыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга /Д.Наран- отгон/-д даалгасугай.

 

 

ЗАСАГ ДАРГА Т.ЭНХТҮВШИН