Хэвлэх DOC Татаж авах
Захирамж хүчингүй болгох тухай

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2016 оны 9 дүгээр                                                                                                           Дугаар А/352                                                                                                             Алтай хот
сарын 27-ны өдөр

Захирамж хүчингүй болгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29,3 дахь заалтын үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2016 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдрийн 1-1/284 дүгээр албан бичгээр ирүүлсэн захиргааны хэм хэмжээний актад хийсэн хяналтын санал дүгнэлтийн дагуу аймгийн Засаг даргын 2006 оны 270, 2010 оны 431, 2009 оны 249, 2009 оны 95, 2009 оны 204, 2011оны 240 дүгээр захирамжийг тус тус хүчингүй болгосугай.

2.Энэ захирамжийг Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлж, Улсын бүртгэлд бүрртгүүлэхийг Засаг даргын тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс /Д.Баттайван/-т даалгасугай.

                                                                                                                                 ЗАСАГ ДАРГА С.ГАНСЭЛЭМ