Хэвлэх DOC Татаж авах
Тушаал хүчингүй болсонд тооцох тухай

БАЙГАЛЬ ОРЧИН,АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ
2016 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Тушаал хүчингүй болсонд тооцох тухай

Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Захиргааны ерөнхий хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.5, Засгийн газрын хуралдаан 2016 оны 41 дүгээр тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн, төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцэд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан байгаль орчны салбарт мөрдөгдөж байгаа сайдын тушаалуудыг хавсралтаар баталж, хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД Д.ОЮУНХОРОЛ