Хэвлэх DOC Татаж авах
Захирамж хүчингүй болгох тухай

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

 

2016 оны 10 дугаар                                                                                                            Дугаар А/272                                                                                                                 Улиастай
сарын 21-ний өдөр            

Захирамж хүчингүй болгох тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Аймгийн Засаг даргын 2003 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн 22 дугаартай захирамжаар батлагдсан Шилдэг бүтээгдэхүүн шалгаруулах журмыг сүүлийн 10 жил хэрэгжүүлээгүй, мөн Захиргааны ерөнхий хуулийн 60 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангахгүй байх тул хүчингүй болгосугай.

2.Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2003 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн Журам батлах тухай 22 дугаартай захирамжинд хүчингүй болгосон тэмдэглэгээг зохих журмын дагуу хийж, Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлэн улсын нэгдсэн сангийн бүртгэлээс хасуулахыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс    /С.Болортуяа/-т үүрэг болгосугай.

3.Дээрх захирамж хүчингүй болсон тухай олон нийтэд мэдэгдэхийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс /Н.Бямбадорж/-т даалгасугай.

 

            ДАРГА                                   Д.БАТСАЙХАН