Хэвлэх DOC Татаж авах
“ГУДАМЖ” ТӨСЛИЙН НЭГЖИЙГ ТАТАН БУУЛГАЖ, “ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЧ-ДЭД БҮТЭЦ” ТӨСЛИЙГ БАТАЛЖ, ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2016 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 196

“ГУДАМЖ” ТӨСЛИЙН НЭГЖИЙГ ТАТАН БУУЛГАЖ, “ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЧ-ДЭД БҮТЭЦ” ТӨСЛИЙГ БАТАЛЖ, ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, 8 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг, 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан хилийн боомтуудын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, Улаанбаатар хот, аймаг, томоохон суурин газрын дэд бүтцийг хөгжүүлэх зорилтуудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төслийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэ тогтоолын 1 дүгээр зүйлд заасан төслийг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий төслийн нэгжийг байгуулан ажиллуулж, Засгийн газрын 2013 оны 71 дүгээр тогтоолоор байгуулсан “Гудамж” төслийн нэгжийг татан буулгасугай.

3. “Гудамж” төслийн нэгжийг татан буулгаж байгаатай холбогдуулан тус төслийн санхүүгийн тайлан балансад бүртгэлтэй хөрөнгө, өр авлагыг тооцоо нийлж, “Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төсөлд балансаас балансад шилжүүлэх арга хэмжээ авахыг Нийслэлийн Засаг дарга С.Батболд, Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Д.Ганбат, Барилга, хот байгуулалтын сайд Г.Мөнхбаяр, Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал Б.Батбаяр, “Гудамж” төслийн нэгжийн захирал Б.Батболд нарт, татан буулгах ажлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулахыг Сангийн сайд Б.Чойжилсүрэнд тус тус даалгасугай.

4. “Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төслийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үйл ажиллагааг нь холбогдох төрийн байгууллагатай хамтран удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллахыг Сангийн сайд Б.Чойжилсүрэнд даалгасугай.

5. ”Гудамж төслийн санхүүжилтийн тухай” Засгийн газрын 2013 оны             3 дугаар сарын 7-ны өдрийн 81 дүгээр тогтоолоор “Гудамж” төсөлд хуваарилагдсан хөрөнгийг “Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төсөлд шилжүүлэн санхүүжүүлэхийг Сангийн сайд Б.Чойжилсүрэнд даалгаж, Хөгжлийн банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Б.Даажамба)-д зөвшөөрсүгэй.

6. “Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай нэмэлт санхүүжилтийг улс, орон нутгийн төсөвт тусган Засгийн газрын үнэт цаас, гадаадын зээл, тусламж болон бусад эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх талаар холбогдох арга хэмжээ авахыг Сангийн сайд Б.Чойжилсүрэнд даалгасугай.

7. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Бүтээн байгуулалтын томоохон төсөл хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2013 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдрийн 71 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр зүйлийн “... “Гудамж” (Улаанбаатар хотын 33 уулзварыг дөрвөн замын уулзвар болгон шинэчлэх болон Туул гол, Сэлбэ голын даланг дагуулан  хурдны  зам  барих) төсөл,” гэснийг, ““Гудамж төсөл”-ийг батлах тухай” Засгийн газрын 2013 оны 2 дугаар сарын 7-ны өдрийн 46 дугаар тогтоол, “Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” Засгийн газрын 2014 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 96 дугаар тогтоол, “Тогтоол, тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” Засгийн газрын 2014 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдрийн 244 дүгээр тогтоол, “Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай” Засгийн газрын 2015 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 9 дүгээр тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

8. Энэ тогтоолыг 2017 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                   Ж.ЭРДЭНЭБАТ

Сангийн сайд                                                                            Б.ЧОЙЖИЛСҮРЭН