Хэвлэх DOC Татаж авах
СУМ, ТОСГОНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН САЙД, САНГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
2015 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 498/345 

СУМ, ТОСГОНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын Яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2, Төсвийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн санхүүжилтийг тооцох, хуваарилах аргачлалыг нэгдүгээр, Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн суурь зардлын хэмжээг хоёрдугаар, Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн орон тооны жишгийг гуравдугаар, Сум, тосгоны эрүүл мэндийн шатахууны зардал тооцоход ашиглагдах индексийг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталж, 2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

2.Энэхүү тушаалын хэрэгжилтийг ханган ажиллахыг Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга, Аймаг, Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын дарга, Эрүүл мэнд, спортын яамны Стратегийн бодлого төлөвлөлтийн газар /Р.Оюунханд/, Сангийн яамны Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар /Ж.Ганбат/-т тус тус даалгасуай.

3.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Эрүүл мэнд, спортын яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар /Э.Оюунсүрэн/, Сангийн яамны Төсвийн хяналт, эрсдлийн удирдлагын газар /Б.Доржсэмбэд/-т тус тус үүрэг болгосугай.

4.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2008 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 21/41 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН САЙДЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ Ц.ОЮУНБААТАР

САНГИЙН САЙД Б.БОЛОР