Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗАХИРАМЖ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2013 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр                                                                                   Дугаар 354                                                                                       Улаанбаатар хот

                                                                       

ЗАХИРАМЖ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

Аймгийн Засаг даргын 2013 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн “Гэрээг цуцлахыг үүрэг болгох тухай” 103 дугаар захирамжийн “Алтын Алтай” ХХК-д холбогдох заалт, 2013 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн “Захирамж хүчингүй болгох тухай” 74 дүгээр захирамж, 2013 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн “Журам батлах тухай” 176 дугаар захирамжийн 2 дугаар хавсралт болох Авто замын санг бүрдүүлэх, зарцуулах журмыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

ДАРГА          Х.ДАРМЕН