Хэвлэх DOC Татаж авах
Захирамж хүчингүй болгох тухай

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2016 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр                                                                       Дугаар 572                                                                                                         Номгон

Захирамж хүчингүй болгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Засгийн газрын 2016 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуралдааны 41 дүгээр тэмдэглэлийн 2 дахь заалтын дагуу аймгийн Засаг даргын “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 2005 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 91 дүгээр захирамийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

2.Дээрх захирамж хүчингүй болсонтой холбоотойгоор Захиргааны ерөнхий хуулийн 68 дугаар зүйлийн дагуу улсын нэгдсэн бүртгэлд хөдөлгөөн хийлгэх арга хэмжээ авч ажиллахыг Хууль эрх зүйн хэлтэст үүрэг болгосугай.

ДАРГА                                    Г.БАТЖАРГАЛ

Улсын бүртгэлийн нэгдсан санд 2005 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдөр. 2528 дугаар бүртгсэн тушаалыг хүчингүй болгох.