Хэвлэх DOC Татаж авах
ХАЛААЛТЫН ХУГАЦААГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр                                                                      Дугаар 257                                                                                       Улаанбаатар хот

 

ХАЛААЛТЫН ХУГАЦААГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Өндөр уулын бүсэд оршдог тус аймгийн цаг уурын байдлыг харгалзан халаалтын улирлын хугацааг 9 дүгээр сарын 15-наас дараа жилийн 5 дугаар сарын 15 хүртэл 8 сараар тогтоосугай.

2.Халаалт өгөх хугацааг 8 сараар тогтоосонтой холбогдуулан 2013 оны төсвийн төсөлд халаалтын зардлыг бүрэн тусгуулах арга хэмжээ авахыг ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /М.Даку/, төсөвт албан байгууллагын дарга, захирал, эрхлэгчдэд үүрэг болгосугай.

3.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2009 оны 359 дүгээр захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ                        А.КАМЕЛИЯТ