Хэвлэх DOC Татаж авах
Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийг хүчингүй болгох тухай

БУЛГАН АЙМГИЙН

 ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

 

2017 оны 12 сарын 25-ны өдөр                                 Дугаар А/646                                    Алтай хот

 

Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийг хүчингүй болгох тухай

 

                 Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3 дахь заалт, Захиргааны ерөнхий хуулийн 59,60 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Аймгийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон хавсралтад заагдсан шийдвэрүүдийг хүчингүй болгосугай.

2.Хүчингүй болгосон хэм хэмжээний шийдвэрүүдийн талаар холбогдох байгууллагуудад мэдэгдэж, шийдвэрийн бүртгэл, мэдээллийн санд оруулахыг Хууль, эрх зүйн хэлтэс /П.Хишигдаваа/-т үүрэг болгосугай.

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                    З.БАТЗОРИГ