Хэвлэх DOC Татаж авах
ХӨДӨӨ АЖ АУЙ ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД, ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД, УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ГАЗРЫН ДАРГА, СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

1999 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдөр                                                                                                                                                                                Улаанбаатар хот

 

Дугаар А/197/349/513/199/407

ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ


Гаалийн хууль тогтоомжид нийцүүлэх зорилгоор Гаалийн тухай хуулийн 52 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 8-д заасныг үндэслэн ТУШААХ НЬ:
1. Худалдаа, үйлдвэрийн сайд, Улсын Гаалийн Ерөнхий Газрын дарга, Улсын Статистикийн Газрын дарга, Үндэсний Стандартчилал, хэмжил зүйн төвийн захирлын 1993 оны 24/05/01/05 дугаар хамтарсан тушаал, түүнчлэн энэхүү тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан 1995 оны А-11/18/05/05/01 дүгээр тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ,ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД                 ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД                      УЛСЫН ГААЛИЙН  ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
                                                                                                                                                                                                                          ДАРГА
                                    Ч.СОДНОМЦЭРЭН                                                            Г.БАТХҮҮ                                                                   Т.ЛХАГВАА


                  ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙНГАЗРЫН ДАРГА                                            СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН ДАРГА


 

                                                                       Ч.ДАВААСҮРЭН                                                                                                   Н.БАЯРМАГНАЙ
                                                                                                              2003 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдөр улсын бүртгэлийн 2199 дугаарт бүртгэсэн.