Хэвлэх DOC Татаж авах
АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ 1994 ОНЫ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2000 оны 01 сарын 28 өдөр
Төрийн ордон,Улаанбаатар хот

АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ 1994 ОНЫ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. 1994 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдөр батлагдсан Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Р.ГОНЧИГДОРЖ