Хэвлэх DOC Татаж авах
“Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа  эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага”-ыг  батлах тухай

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

 

2018 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр                    Дугаар 245           Улаанбаатар хот

 

 “Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа

эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага”-ыг

батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2, 6.2.5, Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.9, 15 дугаар зүйлийн 15.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 405 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

3. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /Т.Жамбаажамц/-нд даалгасугай.

 

  

 

                                   ДАРГА                            С.ДАВААСҮРЭН

/СЗХ-ны 2019 оны 439 дүгээр тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон/