Хэвлэх DOC Татаж авах
Тусгай зөвшөөрөл олгох тэргүүлэх чиглэл батлах тухай

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2018 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар А/421

Тусгай зөвшөөрөл олгох тэргүүлэх чиглэл батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тэргүүлэх чиглэл (2018-2020 он)-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тэргүүлэх чиглэл (2018-2020 он)-ийг баримтлан хэрэгжүүлэхийг Эрүүл мэндийн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газар /Б.Цогтбаатар/, аймаг, нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга нарт тус тус даалгасугай.

3.Эрүүл мэндийн байгууллагад мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тэргүүлэх чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд мэргэжил арга зүйгээр хангахыг Бодлого, төлөвлөлтийн газар /Р.Оюунханд/, мэргэжил арга зүйн сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулахад шаардагдах зардлын санхүүжилтийг шийдвэрлэхийг Эдийн засаг, санхүү, хөрөнгө оруулалтын дарга /Э.Содномжамц/-т тус тус даалгасугай.

4.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газарт даалгасугай.

5.Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2016 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн “Чиглэл батлах тухай” А/258 дугаар тушаалыг хүчингүйд тооцсугай.

                                    САЙД                                                 Д.САРАНГЭРЭЛ