Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ авах/

МОНГОЛБАНКНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТУШААЛ

2018 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр              Дугаар А-308            Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт, 28 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт, Банкны тухай хуулийн 43.6, 55.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн, Банкны хяналт шалгалтын хорооны 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн зөвлөмжийг харгалзан ТУШААХ нь:

1.“Банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ авах, хэрэгжүүлэх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт шалгалтын газар (Н.Батсайхан), Дотоод аудитын газар (Д.Аюуш)-т тус тус даалгасугай.

 

 

МОНГОЛБАНКНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                     Н.БАЯРТСАЙХАН