Хэвлэх DOC Татаж авах
Тушаал хүчингүй болгох тухай

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2019 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр                                                   Дугаар А/29                                      Улаанбаатар хот

 

Тушаал хүчингүй болгох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4,  Захиргааны Ерөнхий хуулийн 68 дугаар зүйлийн 68.2, Захиргааны хэм хэмжээний актын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын 2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуралдааны 28 дугаар тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

Нэг. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/20 дугаар тушаал батлагдсан байх тул Ашигт малтмалын газрын даргын /хуучин нэрээр/ 2009 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 414 дүгээр тушаалыг  хүчингүй болсонд тооцсугай. 

Хоёр. Энэхүү тушаалыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны улсын нэгдсэн бүртгэлээс хасуулахыг Хууль, эрх зүйн хэлтэс /Ж.Батмагнай/-т үүрэг болгосугай. 

Гурав. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс /Б.Дашпүрэв/-т даалгасугай.

 

 

 

                                                                          ДАРГА                                   Х.ХЭРЛЭН