Хэвлэх DOC Татаж авах
Байгалийн ургамал ашиглах дээд хэмжээ тогтоох тухай

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ
2019 оны 6 дугаар сарын 24-ны өдөр                                 
Улаанбаатар хот

Дугаар А/302

Байгалийн ургамал ашиглах дээд хэмжээ тогтоох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт, Байгалийн ургамлын тухай хуулийн 71 дүгээр зүйлийн 71.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1.Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 2019 онд түүж бэлтгэх ургамлын дээд хэмжээг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн удирдлагын газрын дарга /П.Цогтсайхан/-д даалгасугай.

3.Энэхүү тушаал батлагдсантай холбогдуулан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2018 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/183 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                                                        САЙД                                             Н.ЦЭРЭНБАТ