Хэвлэх DOC Татаж авах
АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮС ТОГТООХ ТУХАЙ/Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын агаарын чанарыг сайжруулах бүс/

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД,

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

ХАМТАРСАН ТУШААЛ, ЗАХИРАМЖ

2019 оны 2 дугаар сарын 19-ний өдөр                                                                                                                       Улаанбаатар хот 

Дугаар А/43, А/69 

АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮС ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Агаарын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1, 15.4 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ/ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. “Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын агаарын чанарыг сайжруулах бүс”-ийг 1 дүгээр, уг бүсэд мөрдөх журмыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Сайнцагаан сумын агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг тогтоосон талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд зарлан мэдээлэхийг Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт тус тус даалгасугай.

3. Энэхүү хамтарсан тушаал, захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, нэгдсэн удирдлагаар ханган ажиллахыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн удирдлагын газар (А.Энхбат), Дундговь аймгийн Засаг даргын орлогч (Ж.Мөнхчулуун) нарт тус тус үүрэг болгосугай.

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ                                                                          ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН

ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД                                                                                 ЗАСАГ ДАРГА

                

 Н.ЦЭРЭНБАТ                                                                                               О.БАТ-ЭРДЭНЭ