Хэвлэх DOC Татаж авах

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2020 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдрийн 4692 дугаарт бүртгэв.

 

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр                                                 Дугаар 41                                                                                  Улаанбаатар хот

 

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭНИЙ ДУГААРЫН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ БҮРТГЭХТЭЙ

ХОЛБОГДСОН ЖУРАМ-ЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.9 дэх, 9.1.15 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.“Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарын ашиглалт, үйлчилгээг бүртгэхтэй холбогдсон журам”-ыг энэхүү тогтоолын хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2.Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан тус хорооны 2013 оны 60 тоот тогтоол, 2015 оны 6 тоот тогтоолыг тус тус хүчингүй болгосугай.

3.Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг тус Хорооны дарга /Г.Чинзориг/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

                                                                 ДАРГА                                     Г.ЧИНЗОРИГ

                                                                                                                                                 

                                                              ХОРООНЫ ХУРАЛДААНЫ

                                                            НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА             Т.НАРАНМАНДАХ

 

ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 02 сарын 12-ны өдрийн № 5 дугаарт нийтлэгдсэн.