Хэвлэх DOC Татаж авах

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2020 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдрийн 4697 дугаарт бүртгэв.

 

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

 

2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр                                                  Дугаар 55                                                                                Улаанбаатар хот

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Радио долгионы тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.6 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.“Радио төхөөрөмж ажиллуулах, үйл ажиллагааг нь зогсоох, хориглох журам”-ыг энэхүү тогтоолын хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг тус Хорооны дарга /Г.Чинзориг/-д үүрэг болгосугай.

 

 

                                                     ДАРГА                             Г.ЧИНЗОРИГ

 

ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 02 сарын 12-ны өдрийн № 5 дугаарт нийтлэгдсэн.