Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОЛБО СУМЫН ХАДЛАН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАХ, ЭЗЭМШИХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ

ТОЛБО СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

 

2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр                                            Дугаар 48                                                                                            Хөх толгой

 

ХАДЛАН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАХ, ЭЗЭМШИХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 “д”, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1, Газрын тухай хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.6, Засгийн газрын 2018 оны “Газрын үнэлгээний тойрог, зэрэглэл /бүс/ суурь үнэлгээ, газрын төлбөрийн хэмжээг тогтоох” тухай 182 дугаар тогтоолын 2 дахь заалтуудыг үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 12 дугаар хуралдаанаас ТОГТООХ нь:

1.Сумын бэлчээр ашиглах эзэмших талаар нийтээрээ дагаж мөрдөх журмыг хавсралтаар баталсугай.

2.Журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг сумын Засаг даргад үүрэг болгосугай.

3.Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга /С.Хамкеш/-д даалгасугай.

4.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдрийн 17 тоот тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

ДАРГА                    М.НАУРЫЗБАЙ