Хэвлэх DOC Татаж авах
Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ батлах тухай

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ
2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр                             
Улаанбаатар хот

Дугаар А/176    

Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ батлах тухай

Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Ойн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.13 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:  

     1. Нэг шоо метр модны экологи-эдийн засгийн үнэлгээг 1 дүгээр, Ойгоор бүрхэгдсэн 1 га талбайн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг 2 дугаар, Ойгоор бүрхэгдээгүй 1 га талбайн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг 3 дугаар, Нэг ширхэг өсвөр залуу модны экологи-эдийн засгийн үнэлгээг 4 дүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.

     2. Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөрийн хэмжээг шинэчлэх арга хэмжээ авахыг Ойн бодлого зохицуулалтын газар (Б.Оюунсанаа)-т даалгасугай.

    3. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2009 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн “Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ батлах тухай” 394 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

              

САЙД                                         Н.ЦЭРЭНБАТ