Хэвлэх DOC Татаж авах

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2020 оны 4 дүгээр сарын 14-ний

өдрийн 4752 дугаарт бүртгэв. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн.

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

 

2020 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр                                                                                                        Дугаар 16                                                                                                                         Улаанбаатар хот

 

ДОТООДЫН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШУУДАНГИЙН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.2 дахь заалт, Шуудангийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.“Дотоодын хэрэглээний шуудангийн журам”-ыг энэхүү тогтоолын хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг тус Хорооны дарга /Г.Чинзориг/-д үүрэг болгосугай.

 

 

ДАРГА                                               Г.ЧИНЗОРИГ

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                          ХОРООНЫ ХУРАЛДААНЫ

                                                                                                                                         НАРИЙН БИЧГИЙН

                                                                                                                                          ДАРГА                                                         Т.НАРАНМАНДАХ