Хэвлэх DOC Татаж авах

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2020 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдрийн 4849 дүгээрт бүртгэв.

 

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

 

2020 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдөр                                                                                                                     Дугаар 105                                                                                                                                        Улаанбаатар хот

 

ТҮР ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

“Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль’'-ийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2 дахь заалт, 13 дугаар зүйлийн 13.1 дэх хэсэг, Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хорооны 2020 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1."Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлын үед мөрдөгдөх хадгаламжийн даатгалын хураамжийн түр журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэхүү тогтоолоор батлагдсан "Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлын үед мөрдөгдөх хадгаламжийн даатгалын хураамжийн түр журам"-ыг 2020 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс эхлэн 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд мөрдсүгэй.

3.Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хадгаламжийн даатгалын корпораци /Х.Бум-Эрдэнэ/-д үүрэг болгосугай.

 

 

ДАРГА                                          Г.ДӨЛГӨӨН

 

ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 08 сарын 18-ны өдрийн 23 дугаарт нийтлэгдсэн.