Хэвлэх DOC Татаж авах
“САНАЛ ХУРААХ КУМУЛЯТИВ АРГЫГ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ”-ЫГ  ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ

ТОГТООЛ

2020 оны 9 дүгээр сарын 9-ний өдөр                                                                                                                       Дугаар 880                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот

“САНАЛ ХУРААХ КУМУЛЯТИВ АРГЫГ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ”-ЫГ

ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2, Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь: 

1.“Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэхүү журам хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн өдрөөс Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2011 оны 367 дугаар тогтоолоор баталсан “Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам”-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай. 

3.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /Т.Жамбаажамц/-нд даалгасугай.

 

ДАРГА                                   Д.БАЯРСАЙХАН