Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗАХИРАМЖ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН  ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

 

2020 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр                                                                                                                               Дугаар А/259                                                                                                                Чойр

 

 

ЗАХИРАМЖ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Захиргааны актын үндэслэл болж буй хууль, хуулийн заалт хүчингүй болсон тул аймгийн Засаг даргын 2004 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн “Дуудлага худалдааны анхны үнэ тогтоох тухай” 53, 2004 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн “Зам ашигласны төлбөр авах тухай” А/98, 2010 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн “Журамд өөрчлөлт оруулах тухай” А/93 дугаар захирамжуудыг тус тус хүчингүй болгосугай.

2. Хүчингүй болсон захирамжуудыг Захиргааны ерөнхий хуульд заасны дагуу улсын нэгдсэн сангаас хасуулах арга хэмжээ авч ажиллахыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга /Д.Магвансүрэн/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

ОРЛОГЧ ДАРГА                                        Ш.БИЛЭГГҮМБЭРЭЛ