Хэвлэх DOC Татаж авах
“БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН  АКТИВЫГ АНГИЛАХ, АКТИВЫН ЭРСДЭЛИЙН САН  БАЙГУУЛЖ, ЗАРЦУУЛАХ ЖУРАМ”-ЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ

ТОГТООЛ

2020 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдөр                                                                                                                     Дугаар 998                                                                                                                                                   Улаанбаатар хот

“БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН

АКТИВЫГ АНГИЛАХ, АКТИВЫН ЭРСДЭЛИЙН САН

БАЙГУУЛЖ, ЗАРЦУУЛАХ ЖУРАМ”-ЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.“Банк бус санхүүгийн байгууллагын активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Сангийн сайдын 2015 оны 144/125 дугаар хамтарсан тушаалаар баталсан “Банк бус санхүүгийн байгууллагын активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам”-ыг хүчингүй болгох арга хэмжээг авсугай.

3.Энэхүү журмыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг банк бус санхүүгийн байгууллагын гүйцэтгэх удирдлагуудад үүрэг болгосугай

4.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /Т.Жамбаажамц/-нд даалгасугай.

 

 

 

 

ДАРГА                                   Д.БАЯРСАЙХАН