Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ-“Хөгжлийн банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт болон үйл ажиллагааны хязгаарлалтыг тогтоох, түүнд хяналт тавих, журам”

МОНГОЛБАНКНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТУШААЛ

 

2020 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр                                                                                                                               А-464                                                                                                                                                    Улаанбаатар хот

 

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1 дэх хэсэг, 25.2 дахь хэсэг, 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэг, Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Хөгжлийн банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт болон үйл ажиллагааны хязгаарлалтыг тогтоох, түүнд хяналт тавих, журам”-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2.Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2020 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А-135 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

3.Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт шалгалтын газар (Ц.Нарандалай), Банкны бүтцийн өөрчлөлт бодлогын газар (Н.Ариунбат)-т үүрэг болгосугай.

 

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                         Б.ЛХАГВАСҮРЭН