Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ- Хөгжлийн банкны активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулах, зарцуулах журам

 

МОНГОЛБАНКНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТУШААЛ

2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр                                                                                                                       Дугаар А-470                                                                                                                                                       Улаанбаатар хот

 

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ


Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 15 дахь заалт, Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн, Сангийн яамны 2020 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн 8-1/4289 тоот албан саналыг харгалзан ТУШААХ нь:

1.Хөгжлийн банкны активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулах, зарцуулах журмыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 10 дугаар сарын 3-ны өдрийн А-251 дүгээр тушаалыг хүчингүй болгосугай.

3.Энэхүү журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Монгол Улсын Хөгжлийн банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл (С.Наранцогт), Гүйцэтгэх захирал (Н.Мөнхсүх)-д даалгасугай.

4.Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Монголбанкны Хяналт шалгалтын газар (Ц.Нарандалай)-т үүрэг болгосугай.

 

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                         Б.ЛХАГВАСҮРЭН