Хэвлэх DOC Татаж авах

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2021 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 4971 дүгээрт бүртгэсэн.

ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн.


ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ

ХОРООНЫ ТОГТООЛ

 

2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр                                                                                                               Дугаар 89                                                                                                                                             Улаанбаатар хот

“ТЕЛЕВИЗЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ”

БАТЛАХ ТУХАЙ

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дах хэсгийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.“Телевизээр нэвтрүүлэх зар сурталчилгааны зохицуулалтын журам”-ыг энэхүү тогтоолын хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг тус Хорооны дарга /Г.Чинзориг/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

ДАРГА                                               Г.ЧИНЗОРИГ

 

 

Хорооны хуралдааны

НАРИЙН БИЧГИЙН

ДАРГА                                               Т.НАРАНМАНДАХ