Хэвлэх DOC Татаж авах
Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ батлах тухай

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН  САЙДЫН ТУШААЛ
2020 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр              
Улаанбаатар хот

Дугаар А/677      

                                                                                                           

Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ батлах тухай

            Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2, Байгалийн ургамлын тухай хуулийн 71 дүгээр зүйлийн 71.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

                     1.Нэн ховор, ховор, зарим элбэг ургамлын экологи эдийн засгийн үнэлгээг хавсралт ёсоор баталсугай

                     2.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн удирдлагын газар /Д.Батмөнх/-т даалгасугай.

                     3.Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн А-282 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                                                                                                                                              САЙД                                Д.САРАНГЭРЭЛ