Хэвлэх DOC Татаж авах

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2021 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдрийн 5059 дүгээрт бүртгэв.

ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн.

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ

ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2021 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр                                                                                                                             Дугаар 01                                                                                                                                                         Улаанбаатар хот

“ТЕЛЕВИЗИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА”

БАТЛАХ ТУХАЙ

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.6 дах хэсгийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.“Телевизийн хөтөлбөрт тавигдах шаардлага”-ыг энэхүү тогтоолын хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг тус Хорооны дарга /Г.Чинзориг/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

ДАРГА                                               Г.ЧИНЗОРИГ

 

 

Хорооны хуралдааны

НАРИЙН БИЧГИЙН

ДАРГА                                               Т.НАРАНМАНДАХ