Хэвлэх DOC Татаж авах
ӨЛГИЙ СУМЫН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН

ӨЛГИЙ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр                                                                                                               Дугаар 14                                                                                                                                         Өлгий

 

ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2, 18.3 Татварын Ерөнхий хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.21 дэх заалт, малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, 6.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн сумын Иргэдийн Тѳлѳѳлѳгчдийн Хурлын Хуралдаанаас ТОГТООХ нь:

1.Малын тоо толгойн албан татварын жилд ногдуулах хэмжээг хавсралтаар тогтоосугай.

2.Тогтоолыг хэрэгжүүлж ажиллахыг сумын Засаг дарга /Д.Есболат/-д даалгасугай.

 

 

ДАРГА                                   Х.КОСМОС